Valmanifest

Piratpartiets valmanifest för Lunds kommun

Valmanifestet finns att ladda ner i pdf-format här.
An English version of the manifesto in short is located here.

Valmanifest – Det här vill Piratpartiet i Lund

Skola

Anställ lärarsekreterare för att ta över lärarnas administrativa rutinarbete

Svenska lärare belastas i allt högre utsträckning av arbete som inte i första hand höjer elevernas kompetens. För att komma tillrätta med detta – och på så sätt frigöra timmar och öka närvaron i klassrummet – föreslår Piratpartiet att man anställer lärarsekreterare, som dels renskriver och distribuerar lärarens dikterade elevomdömen, dels tar hand om annat rutinarbete som idag ligger på läraren.

Undvik kameraövervakning i skolan under ordinarie verksamhet

Kameraövervakning fyller bara en funktion när ingen förväntas vara på den övervakade platsen. Vid alla övriga tillfällen är den ett onödigt intrång i den personliga integriteten.

Utsätt varken elever eller personal för godtyckliga drogtester

I enlighet med vår åsikt att medborgare är oskyldiga tills motsatsen bevisats, och att de också bör behandlas så anser Piratpartiet att drogtester bara ska utföras om det föreligger en skälig misstanke. I alla andra sammanhang är det en fullständigt onödig kränkning av den personliga integriteten.

Erbjud förutsättningar för ett levande föreningsliv i skolan

Ungdomar som är aktiva medlemmar i föreningar är ofta också aktiva medlemmar i samhället – de röstar t ex i större utsträckning när de blivit gamla nog. Därför vill Piratpartiet att man utser en föreningsansvarig vid varje skola, som kan hjälpa till att förmedla kontakter och att hitta lämpliga lokaler i skolan.

Anställ studenter för stödundervisning

Läxhjälp ska inte vara en kostnadsfråga för föräldrar. Därför vill Piratpartiet anställa studenter, som kan hjälpa till med läxorna under skoltid. Dessa studenter kan dessutom öka klassrumsnärvaron genom att assistera t ex vid övningsarbete.

Regelbundna kuratorskallelser i skolan

Många ungdomar mår dåligt. För att kunna ge dem hjälp och stöd i tid, vill Piratpartiet att man inrättar regelbundna kallelser till kuratorn, på samma sätt som man gör med skolsköterskan. Dels för att kuratorn skulle kunna lära alla lite om stresshantering, dels för att avdramatisera kuratorsbesöken och göra att de elever som behöver hjälp känner sig mindre utpekade.

Verka för en mer jämlik skola genom normkritisk pedagogik

Piratpartiet anser det självklart att alla ska behandlas lika, oavsett namn, könsidentitet, etnicitet, eller andra ovidkommande faktorer och vill därför att man aktivt arbetar med attityder, för upplysning och mot fördomar.

Tillhandahåll digitala lektioner för skolans kurser

Det är lätt att bli efter om man är sjuk eller har lite svårt att hänga med. Därför vill Piratpartiet att man tillhandahåller inspelade lektioner, så att alla berörda elever får möjligheter till hemstudier och repetetition.

Ta hänsyn till miljö- och näringsaspekter när skolmat upphandlas

Lägsta pris kan få stora oönskade miljöeffekter. Piratpartiet anser att en ordentlig översyn av de olika alternativens miljökonskvenser och näringsinnehåll borde vara en väsentlig del av förberedelsearbetet inför en upphandling.

Ta upp studieteknik och källkritik

God studieteknik underlättar elevernas arbete genom hela studietiden. Piratpartiet anser därför att studieteknik ska vara en aktiv del av alla ämnen. I dagens informationssamhälle är förmåga till källkritisk granskning mycket viktig – varje elev behöver lära sig vad det innebär och hur man gör.

Miljö

Inför nolltaxa på stadsbussarna

”Många fler måste lämna bilen hemma och åka kollektivt om vi ska klara klimatmålen, det är politiker ur alla lägren överens om. Men under de senaste decenierna har det genomsnittliga priset för månadskortet i landet fördubblats, visar en undersökning som SVT gjort. Och frågan om man ska införa nolltaxa är nu på tapeten i flera olika delar av landet. Ska man gå efter vad forskning visar så är det är framför allt turtätheten och punktligheten som är viktigast för om fler ska åka kollektivt. Men priset är också viktigt.” (SVT Nyheter 140225)
Piratpartiet anser att bussresor inte ska vara en ekonomisk fråga. Nolltaxa skulle vidare öka antalet kollektivresenärer och därmed minska biltrafiken i centrum, minska risken för olyckor, förbättra luftkvaliteten och minska förslitningen på gatunätet. Vidare skulle nolltaxa underlätta resandet för synskadade, som kan ha svårigheter att läsa biljettmaskinen och för rullstolsburna, som kan ha svårigheter att ta sig fram till biljettmaskinen. Dessutom skulle punktligheten under rusningstrafik förbättras, eftersom alla dörrar kan användas för på- och avstigning och man slipper flaskhalsen vid biljettköp och -kontroll.

Rädda botaniska trädgården

Botan är dels en stor del av det lundensiska kulturarvet, dels en trivsam oas att besöka, dels en av de platser där humlor och andra pollinerande insekter kan trivas. Piratpartiet anser det självklart att Botan ska finnas kvar i sin klassiska omfattning.

Säg fortsatt nej till spårvagnar i Lund – Rädda Clemenstorget

Argumenten mot spårvagnar är många och tunga, oavsett om man ser till ekonomi, trafiksäkerhet eller praktisk nytta. Piratpartiet anser att det finns många bättre sätt att använda pengar än att cementera en eventuell framtida stadsplan, där man dessutom förstör ett av Lunds mest levande historiska torg.

Plantera växtlighet som gynnar pollinerare, som humlor och bin, i stadens grönområden

Pollinerare är mycket viktiga för alla nyttoväxter och framtida skördar, och borde dessutom vara en naturlig del av stadens fauna. Därför vill Piratpartiet ta hjälp av biologer och stadsträdgårdsmästare för att förbättra tillväxtmiljön för dessa insekter i alla Lunds grönområden.

Utred möjligheten att göra vår historiska stadskärna bilfri

Stadsplanen i gamla Lund är mest lämpad för oxkärror, och gatorna har varken utrymme eller beläggning för modern biltrafik.

Förbättra cykelnätet mellan Lund och grannkommunerna

Piratpartiet anser att vi borde samarbeta med omkringliggande kommuner för att få ett bättre cykelvägnät också utanför tättbebyggt område.

Arbeta för att ersätta gatubelysningen med miljövänliga LED-lampor

Lysdioder är ur flera aspekter bättre för miljön än såväl lysrör som lågenergilampor:

  • Energiåtgången är en bråkdel av vad som behövs för att skapa samma ljus med ett lysrör
  • Ledlampor är små, hållbara och utan miljöbelastande tungmetaller

Ta hänsyn till miljöaspekter vid kommunal upphandling

Lägsta pris kan få stora oönskade miljöeffekter. Piratpartiet anser att en ordentlig översyn av de olika alternativens miljökonskvenser borde vara en väsentlig del av förberedelsearbetet inför en upphandling.

Integration

Ta emot fler invandrare i Lund

Av landets 25 största kommuner låg Lund på sista plats 2013, med i genomsnitt 5 mottagna flyktingar per 10 000 invånare. Det är pinsamt få, och något Piratpartiet vill ändra på.

Bygg integrerade korridorboenden för nyanlända och studenter

På det viset skulle vi underlätta integrationen av ensamstående nyanlända och samtidigt få fler studentbostäder, vilket verkligen behövs.

Integrationsstöd för företag i 12 månader, med anställningskrav

Piratpartiet föreslår att man använder samma modell som privata omställningsföretag: En handledd plats med lönebidrag på ett etablerat företag under 12 månader efter fullgjord SFI. Om detta inte leder till en fast anställning ska den totala bidragssumman normalt återbetalas.

Verka för handledda betalda praktikplatser i kommunal verksamhet

Det bästa sättet att närma sig en ny kultur, med nytt språk och ny miljö, är att arbeta bland människor som redan bor där.

Bostäder

Inför programmet “Bostad först”

Forskare vid Socialhögskolan i Lund arbetar för att ändra riktning i den svenska hemlöshetspolitiken: först en egen bostad, därefter skräddarsydda hjälpinsatser. Metoden kallas ”Bostad först” och går ut på att en egen bostad är en grundtrygghet som den hemlöse behöver för att kunna ta itu med sina problem. Den har testats i andra länder, bland annat i USA, Tyskland och Finland. Och resultaten har varit goda. I försöken som utvärderats i New York och Hannover har ca 90 procent av de som fått en bostad i kombination med intensiv rehabilitering lyckats behålla sina kontrakt. Det är alltså väl belagt att återintegration av hemlösa går lättare om man börjar med bostaden. “Bostad först” är ett förslag som nyligen hamnat på riksdagens bord, men Piratpartiet anser att Lund bör föregå med gott exempel redan nu.

Sätt upp tillfälliga bostadslösningar för studenter vid terminsstart

Moduler eller baracker t ex på låganvända parkeringar och gräsytor skulle kunna lösa de tillfälliga men besvärliga situationer som uppstår vid varje hösttermins början. Åtminstone tills studentbostäderna är tillräckligt utbyggda.

Förenkla kraven för bygglov

Det behövs inte t.ex. 2.4 m diskbänk för en studentlägenhet. Alla byggregler för studentlägenheter börförenklas och anpassas till de krav en student har. Då blir produktionskostnaderna lägre och fler studentlägenheter kan byggas.

Avänd LKFs resurser till boenden och inget annat

LKFs överskott är avsett att återinvesteras i verksamheten, för underhåll, renoveringar och nybyggen. Eftersom åtminstone delar av detta kapital går in i kommunens centrala budget, får hyresgästerna betala underhållet två gånger. Lägre hyror skulle komma den lokala handeln tillgodo, vilket skulle gynna kommunen i form av jobb och skatteintäkter.

Stadsplanera för en blandad och levande omgivning

Behåll och främja grönområden i stadsmiljön.

Gör oanvända kommunbyggnader till lokala mötesplatser

Piratpartiet vill se ett levande föreningsliv i Lund. En av förutsättningarna för detta är lokaler där man kan hålla till.

Bygg integrerade korridorboenden för nyanlända och studenter

På det viset skulle vi underlätta integrationen av ensamstående nyanlända och samtidigt få fler studentbostäder, vilket verkligen behövs.

Uppmuntra till tät bebyggelse genom bygglov och stadsplanering – Bygg högt utanför vår historiska stadskärna

Lund behöver fler bostäder, vilket innebär en balansgång mellan att skydda förstklassig åkermark och den befintliga stadsmiljön. Piratpartiets kompromissförslag innebär att man skyddar Lunds historiska delar, men tillåter högre ny- och tillbyggnader inom övriga tättbebyggda områden.

Jämställdhet och jämlikhet

Piratpartiet tror på en värld där man ses för den individ man är och inte vilken grupptillhörighet man har eller anses ha.

Avidentifierade, anonymiserade ansökningshandlingar

Piratpartiet vill medverka till att namn, könsidentitet, etnicitet, ålder, eller andra för tjänsten ovidkommande faktorer aldrig ska utgöra grund för anställningsintervju i kommunal verksamhet.

Garantera dagis- och nattisplatser till alla som behöver dem

Detta är ett enkelt sätt att frigöra resurser som hela samhället får glädje av, genom både arbetsinsatser och skatteintäkter.

Utöka anslag till stödjourer för personer i våldsamma relationer

I Lunds kommun ska alla som behöver det kunna få hjälp.

Inför samlevnadsgaranti i äldrevården

Man ska kunna att leva i den familjekonstellation man vill – oavsett när man träffats – också när någon blir i behov av vård.

Verka för en mer jämlik skola genom normkritisk pedagogik

Piratpartiet anser det självklart att alla ska behandlas lika, oavsett namn, könsidentitet, etnicitet, eller andra ovidkommande faktorer och vill därför att man aktivt arbetar med attityder, för upplysning och mot fördomar.

Säkerställ funktionshinderanpassning i kommunen

Gör hela staden tillgänglig i så stor utsträckning som möjligt – exempelvis genom att lägga släta spår för rullstolar på gatstensatta troroarer och övergångsställen.

Vård och omsorg

Inkomstskydd för sjukskrivna studenter

Idag förlorar långtidssjukskrivna studenter möjligheter till studielån. Piratpartiet vill lösa det problemet genom att införa tidsbegränsade stipendier eller lån.

Inför samlevnadsgaranti i äldrevården

Man ska kunna att leva i den familjekonstellation man vill – oavsett när man träffats – också när någon blir i behov av vård.

Prioritera kontinuerlig mänsklig närvaro i vården

De flesta äldre mår bäst av att alltid ha kontakt med samma grupp av människor, också när de behöver övervakas nattetid. De som å andra sidan anser att nattliga besök är integritetskränkande eller störande, bör kunna få välja kameraövervakning istället.

Återöppna alkoholmottagningen och utveckla ansvarsområdet att inkludera andra typer av substansmissbruk

Den som kommit till insikt om sitt missbruk ska rimligtvis kunna få anonym hjälp.

Verka för en utvidgad studenthälsa i Lund

Det finns många studenter som inte får den vård de behöver. Därför vill Piratpartiet verka för en förbättring.

Erbjud datorassistans för äldre

Eftersom alltfler tjänster bara är enkelt tillgängliga via nätet, och det finns många som inte känner sig bekväma med datorer, vill Piratpartiet timanställa studenter som kan hjälpa till och lära ut.

Utöka anslag till stödjourer för personer i våldsamma relationer

I Lunds kommun ska alla som behöver det kunna få hjälp.

Ta hänsyn till miljö- och näringsaspekter när maten i äldrevården upphandlas

Lägsta pris kan få stora oönskade miljöeffekter. Piratpartiet anser att en ordentlig översyn av de olika alternativens miljökonskvenser borde vara en väsentlig del av förberedelsearbetet inför en upphandling.

Förbättra skyltningen på lasarettsområdet

Det finns många vägar in till lasarettsområdet ( i synnerhet om man kommer per cykel eller till fots) men ont om oritenteringstavlor. Exempelvis är det ganska svårt att hitta Akutmottagningen.

Näringsliv

Kommunens roll i det här sammanhanget inskränker sig till att underlätta för näringslivet genom infrastruktur och stadsplanering. Det är också viktigt att komma ihåg att kommunen aldrig bör konkurrera med existerande verksamheter, eftersom detta sällan skulle ske på lika villkor.

Mellan idé och Idéon

Skapa inkubatorer för entreprenörskap som insteg till näringslivet , eftersom klivet mellan högskolan och Idéon ofta är för stort för den som inte redan har hittat intressenter eller riskkapital.

Kultur och Fritid

Bygg ut trådlöst nätverk i innerstaden

Tråslösa, anonyma nätverk underlättar vardagen för en stor del av stadens befolkning. Därför föreslår Piratbartiet en utbyggnad, i första hand i kommunala lokaler och kollektivtrafik.

Digitalisera och publicera alla kommunalt finansierade kulturprojekt

Det som kommunen betalar med skattemedel ska finnas tillgängligt för alla kommunens invånare.

Gör oanvända kommunbyggnader till lokala mötesplatser

Piratpartiet vill se ett levande föreningsliv i Lund. En av förutsättningarna för detta är lokaler där man kan hålla till.

Tillvarata studenters kulturyttringar som en tillgång för kommunen

Mycket av det studenterna gör är positivt för Lunds image. Därför bör kommunen så långt som möjligt stötta studentorganisationer som ber om råd eller hjälp.

Förvaltning

Skatt är ett medel, inte ett mål.

Var försiktig med Lundabornas skattepengar

Kristallen, FFS arena och Högevallsbadet har tillsammans kostat närmare en miljard, och det är mycket tveksamt om avkastningen ens kommer att täcka driftskostnaderna. Därför kan de knappast betraktas som investeringar.

Alla offentliga upphandlingar över 99.000:- ska publiceras

Piratpartiet anser att transparens är en grundbult i ett demo­kratiskt samhälle. Och att upphandlingar ska redovisas är milt sagt rimligt, med tanke på kommunens ekonomiska tillstånd.

Undvik kameraövervakning i kommunbyggnader under ordinarie verksamhet

Kameraövervakning fyller bara en funktion när ingen förväntas vara där. Vid alla övriga tillfällen är det ett onödigt intrång i den personliga integriteten.

Gör kommunal information tillgänglig på flera språk

Eftersom vi har invånare från många olika länder, och inte alla behärskar svenska tillräckligt väl för att kunna tillgodogöra sig viktig information, anser Piratpartiet det som självklart att vi tillhandahåller översättningar åtminstone till de vanligast förekommande språken.

Ta hänsyn till miljöaspekter vid kommunal upphandling

Lägsta pris kan få stora oönskade miljöeffekter. Piratpartiet anser att en ordentlig översyn av de olika alternativens miljökonskvenser borde vara en väsentlig del av förberedelsearbetet inför en upphandling.

Avidentifierade, anonymiserade ansökningshandlingar

Piratpartiet vill medverka till att namn, könsidentitet, etnicitet, ålder, eller andra för tjänsten ovidkommande faktorer aldrig ska utgöra grund för anställningsintervju i kommunal verksamhet.

Säkerställ funktionshinderanpassning i kommunen

Gör hela staden tillgänglig i så stor utsträckning som möjligt – exempelvis genom att lägga släta spår för rullstolar på gatstensatta troroarer och övergångsställen.

Digitalisera och publicera allt som framställs med kommunala medel

Det som kommunen finansierar med skattemedel ska finnas tillgängligt för alla kommunens invånare.

Inför ett kommunalt medborgarförslagssystem där förslagen publiceras och alla intresserade kan kommentera

Piratpartiet föreslår att man inrättar ett system i enlighet med EUs medborgarinitiativ. Förslagen kan lämnas på papper eller, elektroniskt signerade, via nätet och publiceras med möjligheter till kommentarer och signerat stöd. Den som lägger förslaget måste vara en enskild person, folkbokförd i Lunds kommun. Förslagsställaren har tolv månader på sig att samla ihop tillräckligt många namnteckningar från det att förslaget har registrerats. För att ett förslag ska behandlas i kommunfullmäktige måste det ha signerats av förslagsvis 1000 personer. En undertecknare får endast stödja ett och samma förslag en gång.

Prioritera öppen och fri mjukvara i offentlig förvaltning

Kommunen vinner både kontroll och pengar genom att frigöra sig från några dominerande mjukvaruföretags oligopol. Därför anser Piratpartiet att kommunen bör följa Nederländernas exempel och så långt möjligt övergå till mjukvara med fri/öppen källkod.