Kallelse till Medlemsmöte för Piratpartiet Lund!

Hej alla Lundapirater!

Den 31/1 kommer Piratpartiet Lund hålla medlemsmöte på Winstrupsgatan 1 i Lund. Tiden är 16:00 och dagordningen är som följer:

  1. Mötets öppnande
  2. Fastställande av röstlängd
  3. Mötets behörighet
  4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare
  5. Godkännande av dagordningen
  6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
  7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år.
  8. Revisionsberättelse för det föregående året
  9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
  10. Inkomna motioner
  11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen
  12. Val av årets styrelse:
   1. (a) Val av ordförande
   2. (b) Val av sekreterare
   3. (c) Val av kassör
   4. (d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio
   5. (e) Val av dessa ledamöter
  13. Val av årets revisor och ersättare för denna
  14. Val av årets valberedning (en till fem personer)
  15. Övriga frågor
  16. Mötets avslutande

   

En kan skicka in motioner till medlemsmötet genom att e-posta dem till lund@piratpartiet.se till och med lördagen den 24/1 kl 23:59. Om vi mottager motioner kommer dessa att publiceras dels på vår del av Piratpartiets hemsida och via ett e-postmeddelande likt detta senast måndagen den 26/1 tillsammans med styrelsens förslag på verksamhetsplan och budget.
För den intresserade regleras medlemsmöte av stadgans 3 §.

Med vänliga hälningar och förhoppningar om att se så många av er på mötet som möjligt,
Via styrelsen för Piratpartiet Lund,
Timmy Larsson
Ordförande för Piratpartiet Lund

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>