Styrelsemöte 2014-04-13

Mötesprotokoll för styrelsemöte 2014-04-13

Detta protokoll är lite försenat, mycket på grund av att förra veckan och denna vecka varit otroligt fullspäckade.
Piratpartiet Lund har haft styrelsemöte igen. Protokollet finns återgivet i text nedan och som .pdf-fil för nedladdning.

Mötets Öppnande

Timmy Larsson föklarade mötet öppnat kl 14:14.

Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till:

  1. Timmy Larsson
  2. Jan-Erik Malmquist
  3. Dan Persson
  4. David Boholm
  5. Andreas Söderlund
  6. Wilhelm Dahl
  7. Gabriela Galvao

Fastställande av dagordning

Timmy yrkade på att slå samman mötespunkterna ‘val av mötesordförande’, ‘val av mötessekreterare’ och ‘val av två personer att justera protokollet’ till en punkt ‘val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare’.
Mötet fastställde röstlängden som den låg med den föreslagna ändringen.

Mötets beslutsmässighet

Mötet ansåg sig vara behörigt då kallelsen skickats ut minst två dagar i förväg och 2/3 av styrelsen var närvarande.

Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare

Mötet fastställde mötesfunkionärerna till:

  • Ordförande: Timmy Larsson
  • Sekreterare: Andreas Söderlund
  • Justerare: Jan-Erik Malmquist, Dan Persson

Fråga om firmateckningsrätt

Timmy yrkade på att Ordförande (Timmy Larsson) och Kassör (Jan-Erik Malmquist) skulle fortsätta ha firmateckningsrätt för lokalavdelningen.
Mötet beslutade att bifalla yrkandet.

Genomgång av verksamhetsplan och budget samt fördelning av ansvarsposter</h2<
Timmy nominerar sig själv och Jan-Erik till att ta hand om valstuga.
David nominerar sig själv till att ta ansvar för allt som gäller administration av valstugan.
David nominerar alla i styrelsen för att kolla var vi kan lägga valvakan. Ansvarig beslutas nästa styrelsemöte.
David nominerar sig själv till att ringa runt (även till Estniska huset) ang. valvaka.
Mötet beslutade att bifalla yrkandena.

Fråga om valstrategisk planering

Timmy yrkar på att mötet tar up Fråga om regelbundna styrelsemöten innan Fråga om valstrategisk planering.
Mötet beslutade att bifalla yrkandet.
Mötet ålägger Dan och Niklas Starow till att ringa runt till piratpartiets medlemmar i Lund för att fråga dem om de kan tänka sig att engagera sig inför valen.
Gabriela och David håller i kontakten med media.
Wilhelm tar på sig att designa affischerna på Niklas och MAB. Dan kollar upp tryckerier. David kollar med mediatryck ang. upptryckning.

Fråga om regelbundna styrelsemöten

Förslag på att ha styrelsemöte söndagen den 27:e april klockan 16:00, söndagen den 11:e maj klockan 16:00 samt tisdagen den 20:e maj klockan 18:00.
Mötet beslutade att bifalla förslaget.
Timmy nominerade David till att vara mötesordförande.
Mötet beslutade att bifalla yrkandet.

\section{Övriga frågor}
Då det inte lyfts några övriga frågor ansåg mötet punkten behandlad.

\section{Mötets avslutande.}
David förklarade mötet avslutat kl 16:20.

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>