Extrainsatt medlemsmöte 2014-04-07

Mötesprotokoll för extrainsatt medlemsmöte 2014-04-07

Piratpartiet Lund hade idag ett extrainsatt medlemsmöte, på vilket två nya styrelseledamöter valdes – Wilhelm Dahl och Gabriela Galvao. En budget och verksamhetsplan antogs också. Protokollet finns återgivet i text nedan och som .pdf-fil för nedladdning.

1. Mötets Öppnande

Timmy Larsson förklarade mötet öppnat kl 18:21.

2. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till:

 1. Timmy Larsson
 2. Dan Persson
 3. Andreas Söderlund
 4. David Boholm
 5. Jan-Erik Malmquist

3. Mötets behörighet

Då kallelsen skickats ut två veckor i förväg ansåg sig mötet behörigt kallat.

4. Val av mötesordförande

Jan-Erik Malmquist föreslog Timmy Larsson som mötesordförande.
Mötet beslutade att välja Timmy Larsson till mötesordförande.

5. Val av mötessekreterare

Jan-Erik Malmquist nominerade Andreas Söderlund till sekreterare
Mötet beslutade att välja Andreas Söderlund till mötessekreterare.

6. Val av två personer att justera protokollet

Timmy Larsson föreslog Dan Persson och Sebastian Larsson som protokolljusterare.
Mötet beslutade att välja Dan Persson och Sebastian Larsson till protokolljusterare.

7. Fastställande av dagordning

Mötet fastställde dagordningen så som den låg.

8. Val av årets styrelse

David Boholm nominerade följande personer till poster i styrelsen:

 1. Timmy Larsson, ordförande
 2. Dan Persson, ledamot
 3. Andreas Söderlund, sekreterare
 4. David Boholm, ledamot
 5. Jan-Erik Malmquist, kassör
 6. Gabriela Galvao, ledamot
 7. Wilhelm Dahl, ledamot

Mötet beslutade att välja dessa personer till styrelsen.

9. Inkomna Motioner

Motion om antagande av verksamhetsplan

Styrelsen lade fram Motion om antagande av verksamhetsplan som skickats ut per mail.
David Boholm gjorde ett ändringsyrkade om att byta ut ‘UP Södra Distriktet’ till ‘UP Lund’ i femte punkten.
David Boholm gjorde ett tilläggsyrkande om att lägga till punkten ‘Närvara vid UP Lunds aktivistträffar’ samt punkten ‘Anordna valvakor för EU- och RKL-val’.
Styrelsen jämkade sitt yrkande med David Boholms yrkanden.
Styrelsen yrkade på att mötet skulle anta den jämkade motionen.
Mötet beslutade att anta verksamhetsplanen.

Motion om antagande av budget

Styrelsen lade fram Motion om antagande av budget som skickats ut per mail.
Timmy Larsson gjorde ett ändringsyrkande om att ändra bankavgifter till 600kr.
David Boholm gjorde ett tilläggsyrkande om att ta bort ‘(och mutor)’ samt att lägga till utgiften Representation med budget 250kr.
Styrelsen jämkade sitt yrkande med David Boholms och Timmy Larssons yrkanden.
Styrelsen yrkade på att mötet skulle anta den jämkade motionen.
Mötet beslutade att anta budgeten.

10. Övriga Frågor

Inga övriga frågor har inkommit.

11. Mötets avslutande

Timmy Larsson förklarade mötet för avslutat kl 19:23.

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>