Styrelsemöte 2014-03-29

Mötesprotokoll för styrelsemöte 2014-03-29

Piratpartiet Lund har haft styrelsemöte igen. Protokollet finns återgivet i text nedan och som .pdf-fil.

Mötets Öppnande

Timmy Larsson föklarade mötet öppnat kl 18:47

Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till:

 1. Timmy Larsson
 2. Jan-Erik Malmquist
 3. Dan Persson
 4. David Boholm (elektronisk närvaro)

Mötets behörighet

Mötet ansåg sig vara behörigt då kallelsen skickats ut minst två dagar i förväg och 2/3 av styrelsen var närvarande.

Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare

Mötet fastställde mötesfunkionärerna till:

 • Ordförande: Dan Persson
 • Sekreterare: Timmy Larsson
 • Justerare: David Boholm och Jan-Erik Malmquist

Godkännande av dagordning

Mötet godkände dagordningen som den skickats ut i kallelsen.

Fråga om motion om budget

Förslag:

De alternativ som finns i valstugefrågan är enligt styrelsen:

 1. Köpa valstuga, inte hyra alls:
  • pris, ca 10000
  • fördelar: valstuga till båda valen
  • nackdelar: förmodligen i trä, vandaliseringsrisk
 2. Enbart hyra valstuga till riksdagsvalet:
  • pris, ca 4000
  • fördelar: billigast, mindre vandaliseringsrisk till riksdagsvalet då den med all sannolikhet kommer vara en container
  • nackdelar: låg närvaro

av vilka styrelsen finner det tidigare mer fördelaktigt, och kommer således rekommendera det på det extrainsatta medlemsmötet.

Förslag till budget:

Poster
Utgifter Intäkter Belopp (SEK)
Tillgångar 0
Bidrag från partiet 15000
Bankavgifter 850
Valstuga 10000
Inredning (och mutor) till valstuga 1150
Styrelsens diskretion 3000

Mötet godkände förslaget och upplät åt Timmy Larsson att skriva en brödtext till motionen.

Fråga om motion om verksamhetsplan

Det förslag till verksamhetsplan som ska skickas in som motion till det extrainsatta medlemsmötet kommer se ut enligt följande:
Piratpartiet Lund ska under året:

 • Närvara och opinionsbilda under EU-, riksdags-, landstings- och kommunfullmäktigevalen.
 • Vinna platser i kommunfullmäktige.
 • Närvara vid UP Södra Distriktets aktivismträffar på Winstrupsgatan om Söndagar.
 • Samordna närvaron i valstugorna, kontakta medlemmarna ang. detta.
 • I samråd med UP Södra Distriktet närvara vid tillställnignar på kommunens skolor.

Mötet godkände förslaget.

Övriga frågor

Då det inte lyfts några övriga frågor ansåg mötet punkten behandlad.

Mötets avslutande.

Dan Persson förklarade mötet avslutat kl 19:39.

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>