Styrelsemöte 2014-03-17

Mötesprotokoll för styrelsemöte 2014-03-17:

Piratpartiet Lund höll sitt första styrelsemöte idag. Mötesprotokollet finns både återgivet i text nedan och att ladda ned som pdf-fil.

Mötets Öppnande

Timmy Larsson förklarade mötet öppnat kl 17:16.

Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till:

  1. Timmy Larsson
  2. Andreas Söderlund
  3. David Boholm
  4. Jan-Erik Malmquist
  5. Dan Persson

Fastställande av dagordning

Mötet fastställde dagordningen så som den låg och beslutade att öppna för övriga frågor under punkt 10 Övriga frågor.

Mötets beslutsmässighet

Då kallelsen skickats ut en (1) vecka i förväg ansåg sig mötet behörigt kallat.

Val av mötesordförande

Timmy Larsson föreslog sig själv som mötesordförande.
Mötet beslutade att välja Timmy Larsson till mötesordförande.

Val av mötessekreterare

Timmy Larsson föreslog Andreas Söderlund som mötessekreterare.
Mötet beslutade att välja Andreas Söderlund till mötessekreterare.

Val av två personer att justera protokollet

Timmy Larsson föreslog Dan Persson och David Boholm som protokolljusterare.
Mötet beslutade att välja Dan Persson och David Boholm till protokolljusterare.

Fråga om lokalavdelningens firmateckning

David Boholm yrkade på att mötet väljer att utse Timmy Larsson och Jan-Erik Malmquist till att teckna lokalavdelningens firma var för sig.
Mötet biföll yrkandet.

Fråga om lokalpolitisk valplattform

Ett dokument om preliminärt valmanifest anfördes för styrelsen.
Mötet godkännde dokumentet som preliminärt valmanifest och satte Niklas Dahl till att färdigställa dokumentet.
Timmy yrkade på att behandla frågan om extrainsatt medlemsmöte innan valstrategisk planering.
Mötet biföll yrkandet.

Fråga om valstrategisk planering

Timmy yrkade på att fastställa röstlängden till Timmy, Andreas, Jan-Erik och Dan.
Mötet biföll yrkandet, då David behövde avlägsna sig från mötet.
Timmy yrkade på att införskaffa en valstuga innan EU-valet.
Mötet biföll yrkandet.

Övriga frågor

Fråga om extrainsatt medlemsmöte

Mötet beslutade att kalla till ett extra medlemsmöte som ska hållas måndag den 7/4 -14 klockan 18:15. De ärenden som ska behandlas i tillägg till ren mötesformalia är beslut om valmanifest samt val av styrelse. Ordingsfråga kan besluta hur vi rent tekniskt väljer styrelsen.
Timmy väckte frågan om nästa styrelsemöte.

Fråga om nästa styrelsemöte

Mötet beslutade att hålla nästa styrelsemöte fredagen den 11/4 på eftermiddagen, preliminärt 15:00

Mötets avslutande

Timmy Larsson förklarade mötet för avslutat kl 19:00.

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>