Uppstartsmöte 2013-03-08

Idag hade Piratpartiet Lund uppstartmöte. Protokollet finns här för de som föredrar pdf-filer. Det listas också i klartext nedan. Här finns stadgarna som vi antog, de finns också i klartext här.

Mötesprotokoll:

Mötets Öppnande

Mötet öppnades 14:10.

Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till sex (6) personer.

Mötets behöriga utlysande

Mötet fann sig behörigt utlyst.

Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare.

Mötet valde David Boholm till mötesordförande.
Mötet valde Timmy Larsson till mötessekreterare.
Mötet valde Jan-Erik Malmquist och Dan Persson till justerare.

Godkännande av dagordning

Mötet godkände dagordningen.

Antagande av Piratpartiets av medlemsmöte fastställda stadga för lokala föreningar
Mötet antog stadgarna (bilaga 1).

Val av styrelse

(a) Val av ordförande

Mötet valde Timmy Larsson till ordförande.

(b) Val av sekreterare

Mötet valde Andreas Söderlund till sekreterare.

(c) Val av kassör

Mötet valde Jan-Erik Malmquist till kassör.

(d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio

Mötet fastsällde antalet övriga ledamöter till 2 st.

(e) Val av dessa ledamöter

Mötet beslutade att rösta om ledamotsposterna i klump.
Mötet valde David Boholm och Dan Persson till ledamöter.

Val av revisor och ersättare för denna

Mötet valde Kevin Lidell till revisor.
Mötet valde att vakantsätta revisorsersättarposten.

Val av valberedning (en till fem personer)

Mötet valde att vakantsätta valberedningsposten.

Övriga frågor

Extra insatt medlemsmöte och kommunlista

Mötet beslutade att: Ett listvalsmöte utlyses till den 22/3 för att sätta kommunlista. Nomineringar till sagda lista kan inkomma från och med detta mötes avslutande till valet av lista.
Kallelse till listvalsmöte skall skickas ut den 8/3 till lokalavdelningens medlemmar.

Mötets avslutande

Mötet avslutades kl 15:03.

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>